تحلیل محیطی صنعت

Analysis of industry environment

تحلیل محیطی صنعت

تحلیل محیطی صنعت از خدمات کانتنتولوژی می باشد. محیط هر صنعت و کسب وکاری، همان بازیگران و نیروهایی هستند که بر توانایی بنگاه برای شکل دهی و حفظ ارتباط با مخاطبان مورد نظر اثر گذارند. محیط کسب وکار در بر گیرنده ی سه عنصر کلیدی است: محیط های خرد، داخلی و کلان.

اهمیت هر یک از بخش ها از این نکته ناشی می شود که وظیفه ی مدیریت محتوا، مدیریت روابط در هر دو حوزه داخلی و خارجی است: چرا که با ارزیابی وضعیت و اتخاذ تصمیم های هوشمندانه و بهبود روابط و نیرو ها در ابعاد خرد و کلان، امکان بها دادن به مخاطبان راضی در حوزه روابط داخلی، ممکن خواهد بود.

 

تحلیل محیطی صنعت

 

 

محیط داخلی

محیط داخلی، شامل همه عواملی است که در درون سازمان و شرکت جای دارند.

 

محیط خرد

محیط خرد، از سازمان ها و افراد که با بنگاه از نزدیک در ارتباطند و اثری مستقیم بر تعامل مخاطب دارد، تشکیل شده است. یعنی: خود بنگاه، متصدیان آن، نمایندگی های آن، فروشگاه ها و حتی رقبا.
محیط بازاریابی خرد نسبتأ قابل کنترل است.

 

محیط بازاریابی کلان

محیط کلان که کم تر در کنترل مدیران کسب و کار است، گستره ی فرهنگ، مسائل سیاسی، سطح تکنولوژی، محیط طبیعی، مسائل اقتصادی و عوامل جمعیت شناختی بستر اجتماع را در بر می گیرد.

 

خدمات کانتنتولوژی

کانتنتولوژی پیش از هر اقدامی در ابتدا عوامل محیطی را بررسی و سپس برمبنای نیاز محیط کسب وکار محتوا و راهکارهای عملیاتی تدوین و برمبنای مخاطبین هدف برنامه ریزی لازم جهت ترویج محتوا در رسانه های مختلف را پیشنهاد می دهد.

وب سایت کانتنتولوژی

www.contentology.ir

www.mehroz.ir

کانتنتولوژی در شبکه های اجتماعی

@contentology.ir

@contentology_ir

کلمات کلیدی: