تفکر استراتژیک محتوا

Strategic Content Thinking

تفکر استراتژیک محتوا از دیگر خدمات کانتنتولوژی می باشد. اﺻﻮﻻً اﺳﺘﺮاﺗﮋی زاﻳﻴﺪﻩ دو اﺻﻞ ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ. در کانتنتولوژی با این رویکرد فرآیند تفکر استراتژیک را در حوزه محتوا انجام می دهیم.

 

در ﺟﺮﻳﺎن تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی محتوا، ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺎزار در ﺑﻴﻦ رﻗﺒﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺆال اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺦ دادﻩ ﺷﻮد:

اﻟﻒ- ﭼﻪ کسانی ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن هستند؟ (ﭼﻪ کسی)
ب- ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﭼﻪ کالا و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲکند؟ (ﭼﻪ ﭼﻴﺰی)
ج – ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ کالا و ﺧﺪﻣﺎت را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲکند؟ (ﭼﮕﻮﻧﻪ)

 

شناسایی فرصت های اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ محتوایی

ﻓﺮﺻﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاهم ﺷﺪن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ. ﻓﺮﺻﺖ “ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ” ﺑﺮای همه وﺟﻮد دارد، وﻟﻲ ﻓﺮﺻﺖ “ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ” ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن های ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲﮔﻴﺮد.
در این مرحله توسط تیم ما فرصت های بالقوه در محیط کسب وکار شما که قابلیت بالفعل شدن دارند بررسی می شود.

 

شناسایی فرصت های اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ محتوایی

 

راهکار اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ محتوا

اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در اﻳﻦ راﻩ درک ﻓﺮﺻﺖهاﺳﺖ که ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻗﻮاﻋﺪ حاکم ﺑﺮ ﺁن ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدهد که ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﻔﻌﺖ را کامل کرد و ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درﺁورد. اﺻﻮﻻً اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﺷﻮد: ﻓﺮﺻﺖﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ محتوایی، راهیابی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ.
اﻣﺎ ﺑﺮای راهیابی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ دو روﻳﻜﺮد کلی وﺟﻮد دارد: اﻟﻒ: ﻗﺎﻋﺪﻩروی ب: ﻗﺎﻋﺪﻩﺷﻜﻨﻲ که در کانتنتولوژی به آن ها خواهیم پرداخت.

 

راهکار اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ محتوا

 

پارادایم

با مطالعه مفهوم پارادایم و تغییر پارادایم ها فرصت های صنعت و کسب وکار شما مشخص و برمبنای تغییرات محیطی راهبردهای محتوایی تدوین می گردد.

 

الگوی فرصت

اﻟﮕﻮی ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ که “اﺑﺘﺪا ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارﻳﺪ، ﺳﭙﺱ روﻳﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب کنید.” کانتنتولوژی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮاﺗﮋی های خلاقانه است.

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺛﺮﺑﺨﺶ محتوایی

برمبنای کسب وکار و صنعت شما، تحلیل اﺳﺘﺮاﺗﮋی محتوایی طی ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ انجام می شود:
• ﻓﺮصتﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی محتوایی
• تحلیل ﮔﻠﻮﮔﺎﻩ های ارتباطی
• راهیابی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ محتوایی

 

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺛﺮﺑﺨﺶ محتوایی

وب سایت کانتنتولوژی

www.contentology.ir

www.mehroz.ir

کانتنتولوژی در شبکه های اجتماعی

@contentology.ir

@contentology_ir

کلمات کلیدی:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 11 =