وارد شده توسط مدیر

تفکر استراتژیک محتوا

تفکر استراتژیک محتوا Strategic Content Thinking تفکر استراتژیک محتوا از دیگر خدمات کانتنتولوژی می باشد. اﺻﻮﻻً اﺳﺘﺮاﺗﮋی زاﻳﻴﺪﻩ دو اﺻﻞ ﻣﺤﻴﻂ رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ. در کانتنتولوژی با این رویکرد فرآیند تفکر استراتژیک را در حوزه محتوا انجام می دهیم.   در ﺟﺮﻳﺎن تدوین اﺳﺘﺮاﺗﮋی محتوا، ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﺸﺨﺺ در ﺑﺎزار […]

تحلیل محیطی صنعت

تحلیل محیطی صنعت Analysis of industry environment تحلیل محیطی صنعت تحلیل محیطی صنعت از خدمات کانتنتولوژی می باشد. محیط هر صنعت و کسب وکاری، همان بازیگران و نیروهایی هستند که بر توانایی بنگاه برای شکل دهی و حفظ ارتباط با مخاطبان مورد نظر اثر گذارند. محیط کسب وکار در بر گیرنده ی سه عنصر کلیدی […]